Toneheim folkehøyskole er med!

<p>Toneheim folkeh&oslash;yskole har en rekke dirigenttilbud for egne elever og vil n&aring; bidra inn til Dirigentl&oslash;ftet med ulike tilbud. Les mer om dirigenttilbudene p&aring; Toneheim her.</p>
<p>Toneheim har helt siden starten v&aelig;rt opptatt av at de som har v&aelig;rt elever p&aring; skolen skulle kunne fylle en rolle som ressurs i sitt lokalmilj&oslash; etter &aring;ret p&aring; folkeh&oslash;gskolen.</p> <p>Innen fagene ensembleledelse/direksjon har dette betydd at de som har &oslash;nsket det har f&aring;tt en grunnoppl&aelig;ring i musikalsk ledelse og direksjon.</p> <p>Med tiden har innholdet i fagene n&oslash;dvendigvis endret seg noe, all den tid det stadig er flere av v&aring;re elever som har en bakgrunn med systematisk musikkoppl&aelig;ring fra kulturskoler og videreg&aring;ende skole, og ogs&aring; g&aring;r videre med musikkstudier p&aring; fulltid etter &aring;ret p&aring; skolen.</p> <p>Dette har medf&oslash;rt at Toneheim har utvidet sitt undervisningsopplegg innen direksjon til &aring; fors&oslash;ke &aring; ivareta b&aring;de de som har sitt f&oslash;rste m&oslash;te med musikalsk ledelse, og de som allerede er i ferd med &aring; g&aring; inn p&aring; en musikalsk l&oslash;pebane der direksjon peker seg ut som det mest interessante veivalget videre.</p> <p>Ut fra dette har Toneheim for tiden f&oslash;lgende fagtilbud innenfor direksjon:</p> <p><!-- [if !supportLists]-->1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Grunnleggende direksjonsundervisning.</p> <p>Dette ligger som et fast fag p&aring; timeplanen, og er &rdquo;inngangsbilletten&rdquo; for alle &oslash;vrige direksjonsaktiviteter p&aring; skolen. Her arbeides det systematisk med omr&aring;der som:</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Holdning, gestikk, motorikk, avslapning, anatomi, &oslash;yekontakt, praktisk ledelse, stemmebruk</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Grunnleggende slagteknikk, frigj&oslash;ring h&oslash;yre/venstre h&aring;nd, forberedelse/annonsering, dynamikk, artikulasjon</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Partiturforst&aring;else, transponering, instrumentkunnskap, verbalisering</p> <p><!-- [if !supportLists]-->&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->&Oslash;vingsmetodikk / &oslash;vingsdramaturgi, didaktisk forst&aring;else / pedagogikk, formidling, prestasjonsproblematikk</p> <p><!-- [if !supportLists]-->2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Mulighet for &aring; ha direksjon som hovedinstrument p&aring; skolen.</p> <p>Skolen gir alle elevene ukentlig enetimer p&aring; hovedinstrument. For de som har valgt &aring; ha direksjon som sitt hovedinstrument, deles denne ressursen slik at eleven f&aring;r ca 1/3 av timene p&aring; sitt ut&oslash;vende hovedinstrument, og 2/3 innenfor direksjon. P&aring; denne m&aring;ten f&aring;r elevene mulighet til &aring; videreutvikle seg p&aring; et ut&oslash;vende instrument, samtidig som fordypningsmuligheten innen for direksjon blir godt ivaretatt. Mye av direksjonsundervisningen foreg&aring;r dessuten i (sm&aring;) grupper, slik at timehyppighet og l&aelig;ringsutbytte blir optimalt. Her arbeides det mye med strukturering og systematisering av egen&oslash;ving innenfor direksjon, samt gjennomgang av repertoaret som benyttes i praksis. Direksjonspraksisen f&oslash;lges ogs&aring; opp med ensembleleder eller direksjonsl&aelig;rer til stede, samt videogjennomgang i etterkant.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Valgemner innenfor direksjon.</p> <p>For de som har direksjon som hovedinstrument, og andre elever med s&aelig;rlig interesse for faget, tilbys det fagomr&aring;der av 4-6 uker varighet gjennom hele skole&aring;ret. Her gjennomg&aring;s emner som partiturspill, ledelsesteori, partituranalyse, noteringsteknikk/memorering, innstuderingsteknikk mm. Emnene er sterkt tilknyttet den elevgruppen som til enhver tid er p&aring; skolen, og de &oslash;nsker og behov som defineres av de elevene som deltar i fagene.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Praksis.</p> <p>Dette er den delen av direksjonsundervisningen hvor Toneheim virkelig har sitt store fortrinn. Skolen har et stort antall elever (ca 170 pr &aring;r), som igjen er fordelt etter hovedinstrument i et stort antall ensembler med faste ukentlige pr&oslash;ver, som Janitsjarkorps, Brassband, Trebl&aring;sensemble, Symfoniorkester, Strykeensembler, Storband og store og sm&aring; Kor. I alle disse ensemblene &aring;pner vi for at de elevene som jobber hardt kan f&aring; verdifull praksis, og virkelig erfare hvordan egen forberedelse og formidling virker inn p&aring; det h&oslash;rbare resultatet.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Gjesteforelesninger / kollegam&oslash;ter.</p> <p>Toneheim har flere ganger hvert &aring;r bes&oslash;k av direksjonsstudenter fra konservatorier i Norge med bachelorstudier i direksjon, og fra Norges Musikkh&oslash;gskole. Dette anser vi som gode og viktige m&oslash;tepunkter mellom unge mennesker som allerede studerer direksjon og de som vurderer &aring; gj&oslash;re det, og ikke minst for l&aelig;rerne som underviser i faget. De gode mulighetene som Toneheim har til &aring; fungere som praksisarena (som nevnt i pkt 4 over), deler vi gjennom dette med studenter som har tatt et skritt videre innenfor sin musikksatsing, som dermed fungerer som n&aelig;re eksempler for skolens elever p&aring; hva som kreves innen dette komplekse fagomr&aring;det.</p> <p><!-- [if !supportLists]-->6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Faglig utviklingsarbeid</p> <p>Dette er en type arbeid som opptar Toneheim sterkt. Innenfor direksjon anser vi dette som et meget sentralt arbeid, da direksjon er et musikkpedagogisk felt med et stort utviklingspotensiale.</p> <p>Fra for f&aring; &aring;r siden &aring; v&aelig;re et omr&aring;de som var preget av ideen om at direksjon var &rdquo;noe&rdquo; man l&aelig;rte seg mer eller mindre av seg selv gjennom &aring; v&aelig;re en dyktig ut&oslash;ver, som etter hvert tok steget opp p&aring; podiet, og hvor en formell utdanning innen faget kun ble tilbudt p&aring; diplom/master-niv&aring;, til &aring; v&aelig;re et fagomr&aring;de man n&aring; kan studere p&aring; full tid ogs&aring; p&aring; bachelorniv&aring;.</p> <p>Dette bidrar igjen til at mulighetene til &aring; tilegne seg motoriske ferdigheter, kunnskaper og ikke minst kunstneriske og didaktiske erfaringer ogs&aring; m&aring; styrkes i stadiene f&oslash;r et eventuelt bachelorstudium. Dette vil selvsagt bidra til at det m&aring; utvikles fagomr&aring;der og metoder som gj&oslash;r unge mennesker med en helt annen erfaringsbakgrunn i stand til &aring; kunne forst&aring; og tilegne seg stoffet, enn gjennom de rekrutteringsveiene de fleste benyttet opp p&aring; dirigentpodiet tidligere.</p> <p>Her har Toneheims l&aelig;rere i direksjon allerede utviklet mye verdifull kompetanse, som vi gjerne deler med andre, og som vi har sterkt &oslash;nske om &aring; utvikle videre, i samarbeid med andre sterke fagmilj&oslash;er som arbeider innenfor fagfeltet.</p> <p><a href="http://www.toneheim.no/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Les mer om Toneheim folkeh&oslash;yskole</a></p>